Застраховка Домашно имущество

Сключете най-подценяваната застраховка "Домашно имущество" при нас и ... Усетете разликата


♦  Застраховка домашно имущество има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

♦ Предмет на застраховане могат да са: 

♦  Недвижимо имущество

♦  Жилищни, стопански или производствени сгради

♦  Вили, офиси, търговки обекти

♦ Движимо имущество

♦  Домашно имущество - обзавеждане, битова електроника, електроуреди

♦  Машини и съоръжения

♦  Офис оборудване

♦  Стопански инвентар

♦  Стоки

♦ Освен гореспоменатите имущества, обект на застраховане може да бъде и специално имущество като например:

♦  Сателитни антени, слънчеви колектори

♦  Благородни метали – злато, сребро, платина

♦  Огради, гаражи и допълнителни постройки

♦  Произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия и др.

♦  пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

♦  природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;

♦  свличане или срутване на земни пластове;

♦  тежест от естествено натрупване на сняг или лед;

♦  измокряне в резултат от авария на ВиК;

♦  удар от пътно превозно средство или животно;

♦  злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

♦  разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;

Земетресение

Кражба чрез взлом и/или техническо средство, грабеж

Гражданска отговорност – Покрива се отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица вследствие настъпило събитие по покрити по сключена застраховка рискове, за които застрахованият носи отговорност по силата на българското законодателство.

Наем за алтернативно настаняване – по необходимост на собственика в жилище със сравними квартирни удобства в случай, че жилището е негодно за обитаване в резултат на събитие, покрито по Основно покритие. Покритието е валидно само за периода, за който жилището ще бъде възстановено.

Чупене на стъкала на: прозорци, врати, витрини.

Злополука на член от семейството/домакинството – Застрахователят ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука до посочената в астрахователната полица обща застрахователна сума.

Загуба на доход, обезценки, загуби и пропуснати ползи на ден, глоби възникнали като последица от настъпили застрахователни събития;

Нарушени строително-технически норми, изисквания, правилници и стандарти;

Строителни дефекти и недостатъци, нарушение в строителните технологии, некачествен монтаж или ремонт;

Неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;

Застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или груба небрежност;

Военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване – със или без обявяване на война, и/ или извънредно положение, гражданска война, революция и др.

Фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на повредено или увреденото имущество, износване на части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи.

Недостатъчна или неправилна поддръжка и др.

♦ Застрахователна сума
Застрахователната сума се определя по договореност между страните.

♦ Застрахователна премия
Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа на Застрахователя.
Премията може да бъде платена еднократно при сключването на застраховката или на разсрочено плащане на две или четири вноски.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦ Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68