Сертификат Зелена карта

Когато тръгнете на път извън България, не забравяйте да вземете своята зелена карта от нас и... Усетете разликата


Европейската система „Зелена карта” е създадена и функционира от 1949 г. Застрахователният сертификат се въвежда през 1953 г. като неговата цел е била да се създадат условия, при които пострадали при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените щети от МПС с чужд регистрационен номер. Този сертификат е международен унифициран документ, който е признат от всички държави членки в системата Зелена карта. Той удостоверява, че притежателят има сключена и валидна застраховка Гражданска отговорност. Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на собственика и водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че причини имуществени и/или неимуществени щети на трети лица.?

♦  Сертификат " Зелена карта" ни е нужен винаги, когато пътуваме в Държави членки на ЕИП, Андора, Швейцария и Сърбия. Когато пътуваме в държавите различни от посочените например страни като Македония, Украйна или Русия сертификатът задължително трябва да бъде наличен при нас физически. Пълният списък със страните членки фигурира на самата зелена карта, като на гърбът й са описани в детайли пълните координати с актуални адреси и телефони на всяко едно от представителствата. Бланката на сертификата е добре разпознаваема във всички държави, поради нейната унифицираност и за местните контролни органи няма да бъдат затруднени в разчитането на необходимата им информация.

♦  Косово не е член на системата " Зелена карта". Поради този факт, ако Ви се налага пътуване дотам, задължително трябва да сключите застраховка " Гражданска отговорност" която да е валидна за тази държава

Съгласно международния договор „Вътрешни правила“ Бюрата имат две основни функции:


Като Обработващо бюро в страната на настъпилото ПТП имат задължението в съответствие със законовите рамки на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да уреждат и изплащат щети, възникнали при инциденти с чуждестранни автомобили.

Като Гарантиращо бюро да гарантират плащанията по валидно издадените застрахователни сертификати „Зелена карта”. Същите се издават на водачите на МПС от застрахователните компании, членове на Бюрото.
Националните бюра функционират и си взаимодействат на основата на двустранно подписани споразумения и на "Вътрешните правила" на „Съвета на бюрата“, задължителни за всяко бюро. Сертификатите „Зелена карта” се приемат от властите на държавите, на които Националните бюра са членове, без допълнителни формалности.

Лимитите на отговорност при "Зелена карта" са същите с тези по Вашата застраховка "Гражданска отговорност".

 Срокът на сертификата е идентичен с този на Вашата застраховка Гражданска отговорност.

Сертификат " Зелена карта" получавате винаги при сключване на застраховка Гражданска отговорност, като не плащате допълнителна премия за това.

Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68