Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховайте се срещу неблагоприятни професионални събития, като сключите своят Професионална отговорности при нас и... Усетете разликата


♦  Застраховка Обща Гражданска Отговорност покрива отговорността на юридически лица и еднолични търговци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които вреди застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство.

Основни покрития:

♦  Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;

♦  Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона

♦  Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Допълнителни покрития:

♦  рискове, вписани като изключени по Общи условия, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка;

♦  уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Глоби, санкции и наказателни присъждания от компетентните органи;

Претенции от един към друг застрахован по една и съща полица, претенции от страна на свързани лица на застрахования по смисъла на Търговския Закон и претенции от страна на правни субекти, в които застрахованият е консултант;

Неустойки за забава при изпълнение на договор и други компенсации, заместващи изпълнението на договора;

Щети и загуби на имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност, или което се намира на неговия адрес, посочен в полицата;

Финансови загуби, които не са резултат от телесно увреждане или щети на имущество и др.

♦ Лимити на отговорност: Лимитите на отговорност се договарят между Застрахования и Застрахователя в зависимост от предмета на дейност, мащабите на предприятието, наличието на поделения, клонове и други структури, от териториалния обхват на застрахователна защита.

♦ Застрахователна премия:
Премията по този вид застраховка се определя на база няколко критерия:

Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението между агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие;

Спецификата на професионалната дейност;

Включването на ретроактивна дата;

Броя и квалификацията на персонала на застрахования, работещи на трудов договор;

Договорено самоучастие;

От рисковия клас на предприятието на Застрахования

От наличието на щети за определен предходен период.

♦ Начин на плащане:  Застраховката може да бъде платена еднократно или на разсрочено плащане в зависимост от желанието на Застрахования.

♦ Срок на действие:  Застраховката обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е договорено друго.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68