Застраховка Отговорност на работодателя

Бъдете отговорни към хората, които работят за Вас и сключете застраховка Отговорност на работодателя при нас и ... Усетете разликата


♦  Това е доброволна застраховка която покрива суми, които застрахованият, в качеството му на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на лице, което е претърпяло телесно увреждане или смърт по време на изпълнение на трудовите си задължения.

♦  застраховката покрива сумите, които работодателят на законно основание е длъжен да заплати като компенсация за причинени на негови работници и служители вреди от трудова злополука или вследствие на професионално заболяване, които са им причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт при или по повод осъществяваната от предприятието дейност. Съгласно чл. 200 от Кодекса на труда работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

♦  Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа. Работодателя е отговорен и когато е извършена работа без нареждане от негова страна, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

♦  По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”. В застрахователната полица се посочва броят на лицата, за които се отнася покритието.

Съгласно Кодекса на труда работодателят не носи отговорност, ако пострадалият е причинил умишлено увреждането. Отговорността на работодателя може да се намали, ако пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност.

♦ Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие, в т.ч. за едно лице и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

♦ Застрахователна премия:
Има няколко фактори, които влияят на премията и те са:

вид и дейност на застрахования;

размер на разходите му за трудово възнаграждение

рисковите фактори;

размер на договорените лимити;

наличие и естество на трудови злополуки в предприятието за предходните години и др.

♦ Начин на плащане:  Застраховката може да бъде платена еднократно или на разсрочено плащане в зависимост от желанието на Застрахования.

♦ Срок на действие:  Застраховката обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е договорено друго.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Бул Инс
Лев Инс
Далл Богг
Ассет
България
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68