Застраховка Професионална отговорност

Застраховайте се срещу неблагоприятни професионални събития, като сключите своята Професионална отговорност при нас и... Усетете разликата


♦  адвокат;

♦  нотариус;

♦  одитор;

♦  лекар;

♦  синдик;

♦  застрахователен агент или застрахователен брокер;

♦  строители;

♦  проектанти;

♦  надзорници;

♦  ресторантьори и др.

Основни покрития:

♦  Застраховката покрива отговорността на застрахования към трети лица за причинени имуществени и/или неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от застрахователно събитие.

Допълнителни покрития:

♦  Като допълнително покритие може да бъде предоставено и разходи за съдебна защита, както и допустим от законодателна гледна точка конкретен професионален риск

действия извън обхвата на професионалната дейност на застрахованото лице;

административни нарушения, неплащане или закъснения в плащането на данъци, такси и др. държавни вземания;

загуба или повреда на документи, поверени на застрахованото лице, както и разходите за възстановяването им;

война, стачки, граждански вълнения;

загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм;

ядрена реакция, токсично замърсяване;

вреди, причинени умишлено от застрахования;

нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти;

деяния, квалифицирани като клевета и обида;

искове, предявени въз основа на чужди законодателства;

лоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи и др.

♦ Лимити на отговорност: Те могат да бъдат задължителни или доброволни.

Задължителните лимити се регламентират от закон или наредба и са свързани със спецификата на конкретната професионална дейност.

Доброволните лимити се избират от Застрахованите.

♦ Застрахователна премия: Застрахователната премия се определя от Застрахователя и зависи от както от Лимита на отговорност, така и от конкретната професионална дейност. Другите неща които влияят на премията са ретроактивната дата и броя и квалификацията на персона на Застрахования.

♦ Начин на плащане:  Застраховката може да бъде платена еднократно или на разсрочено плащане в зависимост от желанието на Застрахования.

♦ Срок на действие:  Застраховката обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е договорено друго.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68