Застраховка на офиса

Осигурете спокойствие и комфорт на бизнесът си като го застраховайте при нас и ... Усетете разликата


♦ Тази застраховка е насочена към собствениците и/или наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите.
По тази полица се застраховат обекти чиято действителна стойност не може да надвишава 1 000 000 лв.

Предприятия и дейности, отнасящи се към обекти за производство на химични торове, обекти на нефтообработващата и нефтодобивната промишленост, химическа, минна, тютюнева промишленост, бензиностанции, газстанции, оранжерийно производство и т.н.,

Всякакъв вид документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, предмети и накити от благородни метали, скъпоценни камъни, ръчни и джобни часовници, освен ако не е уговорено друго;

Кладенци, беседки, ВиК мрежи, електро и телекомуникационни инсталации извън сградите, настилки, тротоари и други подобни;

Животни и растения;

Земя.

♦ По този вид застраховка се покриват следните рискове:


пожар, включително последиците от неговото гасене;

експлозия и имплозия;

удар от мълния;

природни бедствия;

земетресение, късо съединение, токов удар;

буря, ураган, градушка

наводнение, включително наводнение от съседи;

падащи дървета и клони;

свличане и/или срутване на земни пластове;

тежест от естествено натрупан сняг и/или лед;

счупване на стъкла на врати и прозорци;

измокряне в следствие на ВиК авария;

злоумишлени действия на трети лица;

удар от ППС или летящо тяло и/или падащи негови съставни части и/или товар;

удар от пътно транспортно средство или животни;

кражба чрез взлом, злоумишлени действия от трети лица и др.

Загуба на доход, обезценки, дневни загуби и пропуснати ползи, глоби възникнали като последица от настъпили застрахователни събития;

нарушени строително-технически норми, изисквания, правилници и стандарти, строителни дефекти и недостатъци, нарушение в строителните технологии, некачествен монтаж или ремонт, недостатъчна или неправилна поддръжка, просмукване на влага в резултат на неотстранени повреди по конструкции, съоръжения и инсталации, вътрешни архитектурни и строителни промени, извършени в нарушение на нормативните изисквания, неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;

Застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или от страна на членове на домакинството му;

Ядрени рискове – за свързаните с тях материални вреди или разходи, директно или индиректно възникващи в резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от отпадъците в резултат на разграждането му;

Военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване – със или без обявяване на война, и/ или извънредно положение, гражданска война, революция, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискация, реквизиция, принудително одържавяване;

Фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на погиналото или увреденото имущество, износване на части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи.

♦ Застрахователна премия
Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя, като процент от застрахователната сума.

♦ Срок на действие
Срокът на действие на полицата обикновено е една година, освен ако не е договорено друго.

♦ Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
ул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68