Застраховка Трудова злополука

Осигурете спокойствие на работното си място, като сключите застраховка Трудова злополука при нас и ... Усетете разликата


♦ Застраховка Трудова злополука е задължителна съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.
Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователната полица осигурява покритие срещу следните рискове:

Основни рискове:

♦  смърт в резултат на трудова злополука;

♦  Трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане от трудова злополука

♦  Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука

Допълнителни рискове:

♦  Медицински разходи за медикаменти;

♦  Дневни пари за болничен престой;

Общо или професионално заболяване;

Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;

Извършване или опит за извършване на престъпление от застрахования;

Война, въстания, бунтове;

Самоубийство или опит за самоубийство

Практикуване на високорискови дейности – това са всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, и др.

Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;

Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;

Всички злополуки, които не са регистрирани по надлежния ред от Националния осигурителен институт като трудови по смисъла на КСО и за които не е издаден протокол за трудова злополука и др.

♦ Застрахователната сума и премия: Те се определят на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука за всяко лице е в размер на 7 (седем) годишни брутни (т.е. 84 месечни) работни заплати на работника или служителя. Минималната застрахователна сума за риска „временна загуба на работоспособност“ е в размер на 1 (една) месечна заплата.

♦Териториален обхват:  Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно „Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“.

♦ Период на действие: 
Срокът на валидност на застраховката не може да бъде по-дълъг от 1 година и по-кратък от 1 месец.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68