Застраховка Отговорност на превозвача

Ако сте транспортна или спедиторска фирма, сключете застраховка Отговорност на превозвача при нас и ... Усетете разликата


♦  Това е застраховка, която срещу платена застрахователна премия застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за Автомобилните Превози, и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за Договора за Международен Автомобилен Превоз на Стоки.

Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователната защита се отнася за превоз на стоки за чужбина и само по изключение – за превози, извършвани на територията на Р България. Покритието по тази полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”.

♦ По тази застраховка не се покриват отговорността на застрахования за загуба или повреда на:

стока, превозвана в открити превозни средства, включително автовози;

поради нарушаване на международни или местни разпоредби относно превози по шосе, като например неразрешени превози, неспазване на географски граници на разрешителното за превоз или на търговски ограничения;

превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти и монети, благородни метали и скъпоценни камъни, ценни книжа, пощенски марки, документи, ръкописи и планове;

превоз на произведения на изкуството;

превоз на експлозивни и други опасни за превоз товари;

неспазване на температурния режим на хладилните помещения, изискуем по договора за превоз;

кражба на или от превозните средства, оставени без охрана включително и от автомобил, оставен без постоянен надзор;

от война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила;

от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане, или последствията от тях, или опит за извършването им;

причинени от какъвто и да е терорист или лице, действуващо по политически мотиви;

при превози, извършвани по превозен договор, който не е сключен по условията на Конвенцията или Закона за Автомобилните Превози;

причинени поради груба небрежност на застрахования, от лица, които са негови служители или работници или от трети ползващи се лица.

при прекъсване на превоза и/ или отклонение от заявения маршрут, ако застрахователното събитие е настъпило след прекъсването на превоза и/ или отклонението от маршрута и др.

♦ Лимити на отговорност: За риска от цялостна или частична липса и/или повреда на товар е възможно да се уговорят следните лимити:

лимит за килограм загубено бруто тегло от товара – в диапазона 2.00 ÷ 8.33 разчетни парични единици (специални права на тираж на МВФ);

лимит за едно застрахователно събитие – в диапазона 50 000 EUR ÷ 500 000 EUR.

Лимитите на отговорност могат да бъдат договорени индивидуална, след попълнено предложени - въпросник.

♦ Застрахователна премия: Застрахователната премия се определя според обхвата на застрахователното покритие, лимитите на отговорност и срока, за който се сключва застраховката.

♦Териториален обхват:  Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България и чужбина.

♦ Период на действие: 
Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването.
Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Армеец
Булстрад
Ассет
България
Колонад
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68