Застраховка Автокаско

Осигурете си спокойствие на пътя, като сключите своята застраховка автокаско при нас и... Усетете разликата


♦ Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Основните покрития са:

♦ Природни бедствия (буря, градушка, наводнение и др.)

♦ Пожар и експлозия от техническа неизправност или природни бедствия

♦ Пътно-транспортни произшествия (ПТП) включително увреждане в паркирано състояние от други превозни средства

♦ Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС

♦ Злоумишлени действия на трети лица

♦ Кражба на цяло МПС

♦ Грабеж на цяло МПС

♦ Умишлен палеж или взривяване на МПС

♦ Кражба чрез взлом на трайно монтирано мултимедийно оборудване

България и чужбина♦ Застрахователната сума: Това е сумата, за която е застраховано даденото МПС. Тя е горна граница на отговорност на застрахователя и не може да надвишава неговата застрахователна стойност. Застрахователната стойност е действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същия вид и качество. Когато МПС е в ново състояние (новозакупено), за действителна стойност се приема фактурната стойност. Допълнително монтирани части и детайли (подобрения), разрешени от закона, се застраховат с изричното им поименно и стойностно записване. Застрахователите налагат изискване общата застрахователна сума на допълнителното оборудване, след производството на МПС, да се добавя към застрахователната сума на МПС и не може да надвишава определен от застрахователя процент

♦ Застрахователната премия Това е цената на застраховката и се определя от застрахователя в зависимост от застрахователната сума, вида и годините на МПС, рисковото покритие и договорената франшиза.

♦ Бонус-Малус Възможно е да се прилага и системата Бонус – Малус, в зависимост от това, дали застрахованият има щети през предходен период.

♦ Отстъпки и завишения Допълнителни отстъпки могат да се правят за наличие на други сключени застраховки, при заплащане на дължимата премия еднократно и т. н. Допълнителни завишения се правят в зависимост от предназначението на превозното средство – рент а кар, такси, превоз на опасни материали и др.

♦ Начин на плащане:  Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочено плащане, в зависимост от желанието на застрахования. При разсрочено плащане застрахователят може да приложи завишение на начислената годишна премия. Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на дължимата премия или на съответната разсрочена част от нея, освен ако не е договорено нещо друго. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочени вноски следва да се заплащат най-късно на посочените в застрахователната полица падежи. При неплащане на разсрочена вноска по застрахователния договор, застрахователят има право да намали застрахователната сума, пропорционално на неплатената част от премията, да измени договора за застраховка или да го прекрати, но не по-рано от петнадесет дни, след като писмено е уведомил застрахования да изпълни задължението си за плащане на разсрочената вноска, както и последиците от неизпълнението. В случай, че застрахованият заплати разсрочената вноска след определения в договора падеж, но преди да е изтекъл петнадесет дневния срок, застраховката остава в сила при условията, при които е сключена. При заплащане на просрочената вноска от страна на застрахования след прекратяването на застраховката, тя се подновява от 00:00 часа на следващия ден, след като е извършен оглед на автомобила от страна на застрахователя, a крайния срок на застраховката не се променя.

♦ Период на действие: 
Застраховка Автокаско се сключва най-често за период от една година. При желание от страна на застрахования обаче, застрахователя дава възможност да се сключи и по краткосрочна тарифа. Премията по краткосрочна тарифа се заплаща еднократно.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68