Застраховка Карго

Не оставяйте стоката си без надзор ! Просто сключете застраховка Карго при нас и ... Усетете разликата


♦  Застраховат се всички товари при внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи, понесени при настъпване на застрахователно събитие. Покриват се рискове и разходи и за товари, превозвани на територията на Република България.

Институтски Карго Клаузи

Карго застраховките са уеднаквени съгласно оригиналните Лондонски Клаузи, т.нар. Институтски Карго Клаузи. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Има три вида клаузи А, В и С, които са различни в зависимост от вида на покритие:

Клауза А - пълно покритие:

покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В - ограничено покритие:

покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на морска или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза С - минимално покритие:

е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

война, политически размирици, стачки, бунтове;

банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата;

умишлено действие или бездействие на застрахования;

вреди, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство;

несъответстващо подреждане и укрепване на товара в превозното средство;

частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;

мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди;

липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;

пленяване, конфискация или пиратство и др.

♦ Застрахователната сума: Застрахователната сума се определя от кандидата за застраховане и за да не се прилагат правилата за подзастраховане и надзастраховане тя трябва да е равна на фактурната стойност на стоката. По желание на Застрахования фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които ще покрият пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

♦ Застрахователната премия: Застрахователната премия е процент от Застрахователната сума и зависи от вида на товара, вида на транспорта и направлението на товара.

♦Териториален обхват:  Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно „Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“.

♦ Период на действие: 
Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването.
Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

♦Като посетите някои от нашите офиси


♦ Като се обадите на националния телефон
0700 16 752♦ Като изпратите запитване на някой от следните имейли:

[email protected]
[email protected]
[email protected]


♦  Като направите запитване през нашият сайт или мобилното ни приложение
Информационни документи
ДЗИ
Булстрад
Лев Инс
Свържете се с нас

Централен офис:

София, Люлин 10,
бул. Луи Пастьор 161, магазин А2

Свържете се с нас:

0700 16 752
(02) 920 48 68