Uni State Broker Усетете разликата

Презентация на Уни Стейт Брокер

Възлагателен
договор

Информация за
потребителя

Банкова
сметка

Професионална
отговорност

Информация за обработване на лични данни

Нормативни документи

Правила за разглеждане на жалби
на ползвателите на застрахователни услуги

Формиляр за жалби за ползвателите
на застрахователни услуги

Кодекс за
застраховането

Наредба
49

Закон за експортното
застраховане

Наредба за документи и реда
на съставянето им при ПТП

Наредба за задължителното застрахова-
не за риска трудова медицина

Наредба за актовете регламентиращи
задължителните застраховки